Ban Giám Hiệu

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Hữu Sinh

Điện thoại:0919224405
Email: huusinhht@gmail.com
Hiệu Trưởng
Bí thư chi bộ
ĐHSP
Nguyễn Hữu Sinh
2

Phạm Văn Hùng

Điện thoại:0917378503
Email: phamvanhungpht68@gmail.com
P. Hiệu Trưởng
P. Bí thư
CĐSP
Phạm Văn Hùng
3

Đặng Ngọc Thuyên

Điện thoại:0976686222
Email: lonelystar113@gmail.com
P. Hiệu Trưởng
ĐHSP, ĐH QLGD
Đặng Ngọc Thuyên

Tổ Toán - Tin

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thị Thúy Vi

Điện thoại:0942809315
Email: ngoctriet11@gmail.com
Tổ trưởng CM
ĐHSP
Trần Thị Thúy Vi
2

Lê Thị Linh Trang

Điện thoại:0917315181
Email: ms.linhtrang@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Lê Thị Linh Trang
3

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Điện thoại:0949470420
Email: nguyenhienhtb@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Mỹ Hiền
4

Võ Thị Thanh Thu

Điện thoại:0946707356
Email: vuthaithu83@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Võ Thị Thanh Thu
5

Huỳnh Thị Mỹ Lượng

Điện thoại:0987393592
Email: huynhthimyluong86@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Huỳnh Thị Mỹ Lượng
6

Lê Phương Nam

Điện thoại:0374819554
Email: namgiaovienhongson@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Lê Phương Nam
7

Nguyễn Minh Bảo

Điện thoại:0844111328
Email: minhbao365@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Minh Bảo
8

Huỳnh Ngọc Sinh

Điện thoại:0827716346
Email: sinh.pl68@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Huỳnh Ngọc Sinh
9

Nguyễn Ngọc Hưng

Điện thoại:0917498045
Email: nguyenhungthao1966@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Ngọc Hưng

Tổ Sinh-Hóa-Lý-CN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Kim Liên

Điện thoại:0946129783
Email: kimlien260781@gmail.com
Tổ trưởng CM
UV BCH Công đoàn
ĐHSP
Nguyễn Thị Kim Liên
2

Phạm Thị Mỹ Trâm

Điện thoại:0389164845
Email: mytram79@gmail.com
Tổ phó CM
ĐHSP
Phạm Thị Mỹ Trâm
3

Trương Thị Kim Hạnh

Điện thoại:0916656114
Email: minhkimhanh@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Trương Thị Kim Hạnh
4

Trần Thị Kim Phương

Điện thoại:0948084967
Email: tr.kimphuong@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Trần Thị Kim Phương
5

Nguyễn Thị Thùy Chi

Điện thoại:0949916277
Email: binhchi87@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Thùy Chi
6

NguyễnThị Minh Hòa

Điện thoại:0947018635
Email: thihoa1968@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
NguyễnThị Minh Hòa
7

Phan Thị Thanh Tuyền

Điện thoại:0946669210
Email: heocontt86@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Phan Thị Thanh Tuyền
8

Hoàng Thị Mai

Điện thoại:0945319810
Email: mai13132513@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Hoàng Thị Mai
9

Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại:0949606496
Email: hoa.hongliem@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Thị Hoa
10

Bùi Hoài Thu

Điện thoại:0379850561
Email: buihoaithu2010@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Bùi Hoài Thu

Tổ Văn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thị Thanh Hồng

Điện thoại:0914735641
Email: thanhhonggv@gmail.com
Tổ trưởng CM
ĐHSP
Trần Thị Thanh Hồng
2

Phạm Thị Mỹ Linh

Điện thoại:0354994166
Email: linhpham065@gmail.com
Tổ phó CM
CĐSP
Phạm Thị Mỹ Linh
3

Đỗ Thị Mộng Diễm

Điện thoại:0853063779
Email: dodiem2010@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Đỗ Thị Mộng Diễm
4

Trần Thị Trúc

Điện thoại:0918792031
Email: trantruc8214@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Trần Thị Trúc
5

Nguyễn Thị Bích Phượng

Điện thoại:0915463010
Email: phuong120184@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Bích Phượng
6

Nguyễn Thị Diệp

Điện thoại:0949623640
Email: nguyendiep81@gmail.com
Giáo viên
Ban nữ công
ĐHSP
Nguyễn Thị Diệp
7

Nguyễn Cao Tùng

Điện thoại:0985325837
Email: nguyencaotung1978@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Cao Tùng
8

Nguyễn Trọng Hà

Điện thoại:0945176142
Email: tronghathcs@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Trọng Hà
9

Nguyễn Hoài Phong

Điện thoại:0985707893
Email: nguyenhoaiphong.thcs@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Hoài Phong
10

Nguyễn Thị Kim

Điện thoại:0976857199
Email: xuantrangkim@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Kim

Tổ Sử-Địa

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Thanh Thủy

Điện thoại:0944995037
Email: doahoadoi2010@gmail.com
Tổ trưởng CM
ĐHSP
Hoàng Thanh Thủy
2

Hồ Thị Phương Hằng

Điện thoại:0948271550
Email: hophuonghang602@gmail.com
Tổ phó CM
Phó CTCĐ - Bí thư chi đoàn
ĐHSP
Hồ Thị Phương Hằng
3

Đặng Thị Minh Mẫn

Điện thoại:0947723932
Email: dangminhmanthcshongson@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Đặng Thị Minh Mẫn
4

Nguyễn Thị Hiệp

Điện thoại:0917381519
Email: hiepdiahongson@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Hiệp
5

Phạm Thị Lăng Bình

Điện thoại:0946375304
Email: langbinh86@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Phạm Thị Lăng Bình
6

Võ Hoàng Hải

Điện thoại:0942042778
Email: hoanghaiphanthiet@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Võ Hoàng Hải
7

Trần Thị Vinh Xuyên

Điện thoại:0942442693
Email: vinhxuyen84@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Trần Thị Vinh Xuyên
8

Lê Quỳnh Thuy

Điện thoại:0915474609
Email: lequynhthuyhamduc@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Lê Quỳnh Thuy
9

Nguyễn Thị Thọ

Điện thoại:0824705753
Email: nguyentho1181@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Thọ

Tổ Anh-GDCD

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thị Anh Đào

Điện thoại:0394849299
Email: trandao20178@gmail.com
Tổ trưởng CM
ĐHSP
Trần Thị Anh Đào
2

Nguyễn Thị Châu

Điện thoại:0834503609
Email: nguyenthichau1982@gmail.com
Tổ phó CM
ĐHSP
Nguyễn Thị Châu
3

Đặng Hoài Minh Sơn

Điện thoại:0916217009
Email: danghoaiminhson1977@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Đặng Hoài Minh Sơn
4

Võ Thị Hồng Thuý

Điện thoại:
0949385520
Email: vothuy.tht@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Võ Thị Hồng Thuý
5

Đỗ Thị Cúc

Điện thoại:0947246323
Email: cucquan84@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Đỗ Thị Cúc
6

Nguyễn Thị Hà

Điện thoại:0979491313
Email: thihagv1979@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Nguyễn Thị Hà
7

Lê Thị Đoàn Mi

Điện thoại:0866434600
Email: mile30536@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Lê Thị Đoàn Mi
8

Lê Thị Hòa

Điện thoại:0914769048
Email: lehoahongson@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Lê Thị Hòa

Tổ TD-N-MT

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Hữu Thanh Tài

Điện thoại:0917094792
Email: tranhuuthanhtai@gmail.com
Tổ trưởng CM
ĐHSP
Trần Hữu Thanh Tài
2

Nguyễn Thanh Dương

Điện thoại:0918430486
Email: thanhduong79@gmail.com
Tổ phó CM
ĐHSP
Nguyễn Thanh Dương
3

Nguyễn Văn Hưng

Điện thoại:0917137762
Email: nguyenhung1979thon1hamduc@gmail.com
Giáo viên
Chủ tịch công đoàn, PCGD
CĐSP
Nguyễn Văn Hưng
4

Ung Thị Huệ

Điện thoại:0769726064
Email: ngocminhhue2012@gmail.com
Giáo viên
UV BCH Công đoàn
ĐHSP
Ung Thị Huệ
5

Trần Thị Tân

Điện thoại:0917498082
Email: tankien0913@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Trần Thị Tân
6

Nguyễn Hữu Cường

Điện thoại:0914628717
Email: nguyenhuucuongtpt@gmail.com
Giáo viên
Tổng phụ trách
CĐSP
Nguyễn Hữu Cường
7

Nguyễn Thị Diễm

Điện thoại:0942219774
Email: n.diemhs@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Nguyễn Thị Diễm
8

Huỳnh Kim Hải

Điện thoại:0942432316
Email: huynhkimhai1980@gmail.com
Giáo viên
CĐSP
Huỳnh Kim Hải
9

Huỳnh Thị Bích Trầm

Điện thoại:0827598079
Email: tramtheduc@gmail.com
Giáo viên
ĐHSP
Huỳnh Thị Bích Trầm

Tổ Văn Phòng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Minh

Điện thoại:0943167327
Email: nguyenvanminhkt68@gmail.com
Tổ trưởng
Trung cấp
Nguyễn Văn Minh
2

Lại Đức Thịnh

Điện thoại:0944067735
Email: thinhphilatop@gmail.com
Tổ phó
Cao đẳng
Lại Đức Thịnh
3

Tống Thị Trung

Điện thoại:0943823453
Email: tongthitrung70@gmail.com
Nhân viên
Trung cấp
Tống Thị Trung
4

Nguyễn Xuân Dương

Điện thoại:0945477266
Email: xuanduonghs2@gmail.com
Nhân viên
Trung cấp
Nguyễn Xuân Dương
5

Nguyễn Thị Thùy Tưởng

Điện thoại:0826751367
Email: conduongcohoa@gmail.com
Nhân viên
Trung cấp
Nguyễn Thị Thùy Tưởng
6

Đinh Thanh Trực

Điện thoại:0937733088
Email: thanhtruc526@gmail.com
Bảo vệ Đinh Thanh Trực
Thí Sinh Có Thành tích tốt
 • 10
  Phan Nhật Diện
  Tìm hiểu Luật trẻ em 2018
 • 10
  Vũ Thị Ánh duyên
  Tìm hiểu Luật ATGT
 • 10
  Võ Nguyễn Tường Vy
  Tìm hiểu Luật ATGT
 • 10
  Lê Hoài Phương Vy
  Tìm hiểu Luật trẻ em 2018
 • 10
  Nguyễn Bảo Gia Hoan
  Tìm hiểu Luật trẻ em 2018
 • 10
  Nguyễn Quốc Duy Hiền
  Tìm hiểu Luật ATGT
 • 10
  Hồ Tấn Dương
  Tìm hiểu Luật ATGT
 • 10
  Nguyễn Bảo Gia Hoan
  Tìm hiểu Luật trẻ em 2018
 • 10
  Lê Hồ Anh Mỹ
  Tìm hiểu Luật trẻ em 2018
 • 10
  Hồ Thị Hoài Thương
  Tìm hiểu Luật ATGT
Giới thiệu

Vài nét sơ lượt về Trường THCS Hồng Sơn

Từ ngày thành lập đến nay, hoạt động của trường đã đi vào nền nếp khá vững chắc. Các đoàn thể nhà trường đều được công nhận vững mạnh. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình công tác. Cơ sở vật chất của trường được đầu tư hàng năm đáp ứng được nhu cầu phát triển trường lớp. Năm học 2021 - 2022, trường...

Sơ đồ nhà trường
Sơ đồ nhà trường
Thông báo
Thông báo thời gian tựu trường, biên chế lớp học
Thông báo thời gian tựu trường, biên chế lớp học Nhà trường thông báo đến toàn thể CB - GV - NV và các em học sinh lịch tựu trường năm học 2023 - 2024.
VĂN BẢN

60/KH-THCS

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024.

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 333 | lượt tải:150

34/KH-THCS

Kế hoạch phòng, chống covid năm 2023

Thời gian đăng: 25/04/2023

lượt xem: 226 | lượt tải:67

KHT31

Kế hoạch tuần 31

Thời gian đăng: 18/04/2023

lượt xem: 103 | lượt tải:57

KHT30

Kế hoạch tuần 30

Thời gian đăng: 18/04/2023

lượt xem: 146 | lượt tải:51

KHT29

Kế hoạch tuần 29

Thời gian đăng: 18/04/2023

lượt xem: 101 | lượt tải:47

29/KH-THCS

Kế hoạch nhà trường tháng 04/2023

Thời gian đăng: 25/04/2023

lượt xem: 202 | lượt tải:41

28/KH-THCS

Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và Đổi mới hoạt động của thư viện năm 2023

Thời gian đăng: 25/04/2023

lượt xem: 274 | lượt tải:46

KHT28

Kế hoạch tuần 28

Thời gian đăng: 18/04/2023

lượt xem: 90 | lượt tải:48

KHT27

Kế hoạch tuần 27

Thời gian đăng: 18/04/2023

lượt xem: 135 | lượt tải:47

KHT26

Kế hoạch tuần 26

Thời gian đăng: 18/04/2023

lượt xem: 433 | lượt tải:45
TÀI KHOẢN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Video Clip Hoạt động
Thống kê
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay1,240
 • Tháng hiện tại48,645
 • Tổng lượt truy cập495,685
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi